Polityka prywatności

Informacje ogólne


W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania przez Igielkowo.pl z siedzibą w Luboniu danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych.


Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.


Administratorem Państwa danych osobowych jest MATGAW z siedzibą w Luboniu, ul. Wschodnia 27C/54, 62-030 Luboń. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres helo@igielkowo.pl


Podstawa prawna i cel przetwarzania.


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez MATGAW :
• w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celu
realizowania zamówień, przekazywania informacji marketingowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
• w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na MATGAW w szczególności obowiązków związanych z podatkami lub
prowadzeniem rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
• w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MATGAW, w tym w celu utrzymywania z
Państwem relacji związanych z realizacją zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.


Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom


Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. firmy obsługujące przesyłki), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.Okres przetwarzania danych i uprawnienia,


które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:
• do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
• do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania). Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody. W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.
Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec przetwarzania
Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub wysyłania informacji prasowych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby MATGAW lub adres email wskazane w punkcie 2.


Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez MATGAW danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Wykorzystanie „cookies” na naszych stronach internetowych


Witryna www.igielkowo.pl używa cookies. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.


W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.


W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne. Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.


Zmiany naszej polityki prywatności.


Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.


Kontakt z ONE MIND.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.